جزوه مکانیک سیالات مهندسی عمران

جزوه مکانیک سیالات مهندسی عمران,دانلود جزوه کنکور,دانلود جزوه مکانیک سیالات مهندسی عمران,دانلود مکانیک سیالات مهندسی عمران,سیستم فروشگاه دهی,فروشگاه اینترنتی,کارافرینی,کسب,کسب درآمد از اینترنت,کسب درآمد اینترنتی,همکاری در فروش فایل
بازدید کننده محترم محتوای فایل جزوه مکانیک سیالات مهندسی عمران برای شما در دسترس است

دانلود فایل

مجموعه جزوه مکانیک سیالات مهندسی
عمران

 

جزوات آمادگی آزمون
کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ

فصل نهم: کیمکان یس الات
با کمک نکات موجود در متن و تمرینات کتاب استریتر:
………………………….. …… 433

صفحه مسطح
مایل:………………………………………………………………………………………………………….435

مجموعه تست
……………………………………………………………………………………………………………….438

مجموعه تست
……………………………………………………………………………………………………………….443

مجموعه تست
……………………………………………………………………………………………………………..
446

مجموعه تست
……………………………………………………………………………………………………………..451

مجموعه تست
……………………………………………………………………………………………………………..454

مجموعه تست ……………………………………………………………………………………………………………..458

مجموعه تست ……………………………………………………………………………………………………………..
460

مجموعه تست
……………………………………………………………………………………………………………..
463

مجموعه تست
……………………………………………………………………………………………………………..
465

مجموعه تست
……………………………………………………………………………………………………………..470

پاسخنامه
………………………………………………………………………………………………………………..
… 472

پاسخنامه………………………………………………………………………………………………………………..
….. 476

پاسخنامه………………………………………………………………………………………………………………..
….. 479

پاسخنامه………………………………………………………………………………………………………………..
….. 482

پاسخنامه………………………………………………………………………………………………………………..
….. 484

پاسخنامه………………………………………………………………………………………………………………..
….. 487

مجموعه تست
……………………………………………………………………………………………………………….489

پاسخنامه………………………………………………………………………………………………………………..
….. 492

پاسخنامه………………………………………………………………………………………………………………..
….. 494

پاسخنامه………………………………………………………………………………………………………………..
….. 499

 

 

فصل اول : 

در درس مکانیک تحلیلی که
مربوط به حرکت اجسام صلب بود , با اصول و قـوانین نیـوتن , پایسـتگی تکانـه ,
انـرژي و

تکانه ي زاویه اي به خوبی
آشنا شدیم و آنها را در حل مسایل مربوطه بکار بریم . مکانیک سیالات نیـز بخشـی از
علـم

مکانیک است که در آن
استاتیک و دینامیک مایعات و گازها مطالعه میشود .اگرچه این مطالعات نیز مانند
مکانیک اجسام

صلب بر اساس قوانین اصلی
مکانیک استوار است ولی دو فرق عمده و مهم بین این دو مکانیک وجود دارد:

1. خواص و ویژگیهاي سیالات
با جامدات متفاوت است و این ویژگی ها اغلب با حرکت سیال تغییر می کند
.

2. در مکانیک جامدات معمولا
حرکت اجسامی با جرم و ابعاد مشخص بررسی میشود ولی در مکانیک سیالات مطالعـه ي

حرکت پیوسته ي سیال , به
صورت یک جریان مورد نظر می باشد. به بیان دیگر در مکانیک اجسام صلب مسیر حرکـت

ذره مشخص است ولی در
مکانیک سیالات این مسیر نا مشخص و امکان مطالعه ي حرکت ذره ي منفرد وجود ندارد .
در

نتیجه با توجه به نکات
بالا حل کامل معادلات حرکت سیالات معمولا امکان پذیر نیست و در معادلات نظري آن
ضروري

است که فرض هایی در نظر
گرفته شود تا در عمل این معادلات به معادلات آسانتري تبدیل شـود . بنـابراین
اسـتفاده از

نتایج نظري بدست آمده
هنگامی مسیر خواهد شد که آنها را با آزمایشهاي تجربی تصحیح و تکمیل کرد .

خواص سیال: 

خواص لزجت و چگالی در
جریان درون کانالهاي باز و بسته و جریان در اطراف اجسام شناور در سیال نقـش اصـلی
را در

مکانیک سیالات ایفا می
کنند.

محیط پیوسته: 

در بررسی جریان سیالات ,
ساختمان واقعی مولکولی را می توان به شکل یک فضــاي پیوسته در نظـر گرفـت کـه آن
را

محیط پیوسته می نامند .
به عنوان مثال , سرعت در هر نقطه در فاصله بین دو مولکول برابر با صفر است و زمانی
داراي

سرعت می شود که مولکولی
دیگر این فاصله خالی را اشغال کنـد . در محاسبه ي ویژگیهاي سیال , می تـوان عـلاوه
بـر

نظریه ي مولکـولی همـراه
با حرکات مولکولی ,روابط پیوستـگی را نیز مورد استفاده قرار دارد. در گازهاي
رقیـق، ماننـد

آتمسفر در ارتفاع 80 km از سطح دریا، از
نسبت مسیر پویش آزاد متوسط گاز به عنوان یکـی از مشخصـه هـاي طـولی»

جسم یا مجراي عبور گاز
جهت تشخیص نوع جریان استفاده به عمل می آید. هنگامی که نسـبت مـذکور خیلـی کوچـک

باشد، رفتار جریان گاز را
دینامیک گاز میگویند و رفتار لحظات بعدي را جریان لغزش می نامند. 

نکته مهم: وقتی که این
نسبت خیلی زیاد باشد حرکت را جریان آزاد مولکولی می نامند. 

مسیر پویش آزاد: 

مسیر پویش آزاد مسافت
متوسطی است که یک مولکول بین دو برخورد متوالی طی می کند. 

تعریف سیال: 

سیال ماده اي است که در
اثر تنش برشی حتی ناچیز به طور دائم تغییر شکل می دهد . تـنش برشـی متوسـط برابـر
بـا

تقسیم نیروي برشی بر سطح
است .

مجموعه تست 

1 – افزایش
(head) در پمپ گریز از مرکز از رابه زیر پیروي میکند: 

در اینجا Q دبی حجمی و
a و b مقادیر ثابتی
هستند. بلندا (head) ایجاد شده براي دو پمپ گریـز

از مرکز همسان که به طور
سري (متوالی) نصب شدهاند، چقدر خواهد بود؟ 

 2 ( (1

3 ) دو برابر میشود 4) 

2 – سیالی با منحنی جریان
زیر از داخل لو لهاي به قطر D و به طول
L عبور میکند. اگر دبی جریـان

دو برابر شود، افت فشار
در لوله چگونه تغییر میکند؟ 

1 ) نصف میشود 2 ) تغییر نمیکند 

3 ) دو برابر میشود 4) کمتر
از دو برابر تغییر میکند 

3- فشار مطلق در بالاي سطح
یک مایع در یک ظرف بسته 15KPa – میباشد. تقریباً در
چه عمقی

از مایع فشار صفر میباشد؟
(چگالی مایع S =
5/1 ) میباشد 

 10/0 ( 4 100 (0/ 3 (0/1 2 10 (0/ 1

4 – بار انرژي موردنیاز یک
پمپ براساس فرمول برنولی 5 متر به دسـت آمـده اسـت. اگـر میـزان

جریان آب از این پمپ 20
کیلوگرم بر ثانیه باشد، توان پمپ چند وات خواهد بود ( ) 

 981/0 ( 4 9810 ( 3 81/9 2 ( 981 1 (

5 – یک جت آب با سرعت 3/6
متر بر ثانیه از دهانهي یک لوله به قطـر 50 mm
بـه صـورت افقـی

خارج وبه یک صفحهي ساکن
عمود بر آن برخورد میکند. نیروي وارد بر صفحه چند نیوتن میباشد؟ 

 4 (0 124 3 (3/ 75/24 2 ( 89/77 (1

6 – کدام یک از جریانهاي
زیر ویسکوز نیست؟ 

1) جریان روي سطح 2) جریان
در لوله 3 ) جریان در کانال 4 ) جریان باد

7 – سطح سیالی که در یک
بشکه قرار گرفته داراي شیب است. شـتاب حرکـت ایـن

بشکه چند برابر g میباشد؟ 

 4 (1/0 20 ( 3 2 (2/0 10 (1

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
دانلود جزوه مکانیک سیالات مهندسی عمران جزوه مکانیک سیالات مهندسی عمران دانلود مکانیک سیالات مهندسی عمران دانلود جزوه کنکور فروشگاه اینترنتی کسب درآمد اینترنتی کسب درآمد از اینترنت همکاری در فروش فایل سیستم فروشگاه دهی کارافرینی کسب

 • پروپوزال آماده روانشناسی اثر بخش آموزشي مهارتهاي اعتبارتي بر سلامت روان شناسي دانش

  اثر بخش آموزشي مهارتهاي اعتبارتي بر سلامت روان شناسي دانش,پروپوزال آماده روانشناسی اثر بخش آموزشي مهارتهاي اعتبارتي بر سلامت روان شناسي دانش,دانلود پروپوزال آماده روانشناسی اثر بخش آموزشي مهارتهاي اعتبارتي بر سلامت روان شناسي دانش,مهارتهاي اعتبارت بازدید کننده محترم محتوای…

 • نمونه سوالات پیام نور اندیشه های سیاسی امام خمینی ره کد1220479

  دانلود رایگان نمونه سوال پیام نور,نمونه سوال پیام نور با جواب,نمونه سوالات انیشه های سیاسی اما خمینی,نمونه سوالات پیام نور اندیشه های سیاسی امام خمینی ره کد1220479 بازدید کننده محترم محتوای فایل نمونه سوالات پیام نور اندیشه های سیاسی امام…

 • پروژه طرح 4 شهرسازی

  پروژه,شهرسازی,طرح بازدید کننده محترم محتوای فایل پروژه طرح 4 شهرسازی برای شما در دسترس است دانلود فایل پروژه طرح 4 شهرسازی در محله کوه سنگی مشهد  شامل 105 صفحه توضیحات و 7 شیت 50*70 نهایی فهرست مطالب فایل word:مبانی نظری خاصتعریف…

 • پاورپوینت رشته اقتصاد - جایگاه توسعه اقتصادی در اسلام

  پاورپوینت,پاورپوینت رشته اقتصاد,جایگاه توسعه اقتصادی,جایگاه توسعه اقتصادی در اسلام,در اسلام,رشته اقتصاد بازدید کننده محترم محتوای فایل پاورپوینت رشته اقتصاد - جایگاه توسعه اقتصادی در اسلام برای شما در دسترس است دانلود فایل  از دهه چهل ميلادي به اين سو، «توسعه»…

 • پرسشنامه خودکنترلی

  پرسشنامه,پرسشنامه خودکنترلی,خودکنترلی,دانلود پرسشنامه خودکنترلی بازدید کننده محترم محتوای فایل پرسشنامه خودکنترلی برای شما در دسترس است دانلود فایل شامل 36 سوال   پرداخت و دانلود برچسب ها: پرسشنامه خودکنترلی دانلود پرسشنامه خودکنترلی پرسشنامه خودکنترلی

 • دانلود پایان نامه بررسي رابطۀ بين ورزش و بهداشت رواني دانشجويان رشته هاي ادبيات و تربيت بدني ورودي..

  ادبيات,بدني,بررسي,بهداشت,بين,پایان,تربيت,دانشجويان,دانلود,رابطۀ,رشته,رواني,نامه,هاي,ورزش,ورودي بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود پایان نامه بررسي رابطۀ بين ورزش و بهداشت رواني دانشجويان رشته هاي ادبيات و تربيت بدني ورودي.. برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود پایان نامه با موضوع بررسي رابطۀ بين ورزش و بهداشت…

 • زندگی نامه شهید آیت الله مطهری

  مطهری بازدید کننده محترم محتوای فایل زندگی نامه شهید آیت الله مطهری برای شما در دسترس است دانلود فایل این فایل زیپ 25ص داره که بصورت ورد است.   پرداخت و دانلود برچسب ها: مطهری

 • تحقیق پرش با نیزه

  پرش,تحقیق,نیزه بازدید کننده محترم محتوای فایل تحقیق پرش با نیزه برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود تحقیق پرش با نیزهنوع فایل : Wordتعداد صفحات : 35فهرست و پیشگفتار1- تاریخچه جهانایران2- ویژگیهای تکنیکی پرش با نیزه ویژگی‌های تکنیکی تکنیک پرش با ...ویژگی‌های تکنیکی…

 • پروپوزال ارشد روانشناسی رابطه سبك مديريت كلاس با يادگيري خودتنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموز

  پروپوزال ارشد روانشناسی,پروپوزال ارشد روانشناسی در مورد رابطه سبك مديريت كلاس با يادگيري خودتنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموز,دانلود پروپوزال ارشد روانشناسی در مورد ارتباط خودکارآمدی,رابطه سبك مدير بازدید کننده محترم محتوای فایل پروپوزال ارشد روانشناسی رابطه سبك مديريت كلاس…

 • Botulinum Toxin in Clinical Dermatology

  Botox,Botulinum Toxin,Dermatology,بوتاکس بازدید کننده محترم محتوای فایل Botulinum Toxin in Clinical Dermatology برای شما در دسترس است دانلود فایل   پرداخت و دانلود برچسب ها: بوتاکس Botulinum Toxin Botox Dermatology

 • دانلود مبانی نظری صندوق های سرمایه گذاری

  دانلود مبانی نظری,دانلود مبانی نظری صندوق های سرمایه گذاری,صندوق های سرمایه گذاری,مبانی نظری صندوق های سرمایه گذاری بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود مبانی نظری صندوق های سرمایه گذاری برای شما در دسترس است دانلود فایل تعریف صندوق های سرمایه…

 • دانلود پروژه موانع بهره گيري از تكنولوژي آموزشي در فرايند تدريس و يادگيری

  پروژه موانع بهره گيري از تكنولوژي آموزشي در فرايند تدريس و يادگيری,دانلود پروژه موانع بهره گيري از تكنولوژي آموزشي در فرايند تدريس و يادگيری,فرايند تدريس و يادگيری,موانع بهره گيري از تكنولوژي آموزشي بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود پروژه موانع…

 • دانلود کتاب تاریخ فلسفه راتلج - Routledge History of Philosophy

  history,Philosophy,Routledge,تاریخ,دانلود,راتلج,رایگان,فلسفه,کتاب بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود کتاب تاریخ فلسفه راتلج - Routledge History of Philosophy برای شما در دسترس است دانلود فایل هدف این مجموعه بحث و بررسی عمیق درباره همه پیشرفتهای عمده فلسفی است و بدین منظور صفحات…

 • دانلود مبانی نظری وکالت و تعهد

  تعهد,دانلود مبانی نظری,دانلود مبانی نظری وکالت و تعهد,مبانی نظری وکالت و تعهد,وکالت بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود مبانی نظری وکالت و تعهد برای شما در دسترس است دانلود فایل اوصاف عقد وکالت                                                                          اوصاف عقد وکالت عبارتند از : 1.اذنی…

 • تمرکز حواس، هنگام مطالعه

  پايان نامه,پروژه,تحقيق,تمرکز حواس,دانلود پايان نامه,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود تحقيق,دانلود جزوه,دانلود مقاله,مطالعه,هنگام مطالعه بازدید کننده محترم محتوای فایل تمرکز حواس، هنگام مطالعه برای شما در دسترس است دانلود فایل تمرکز حواس، هنگام مطالعه   انسان ، به سبب ویژگیهای بی نظیرش در…

 • روش انتگرال گیری مستقیم زمانی برای مسائل غیرخطی سازه ها

  انتگرال باقيمانده وزندار,انتگرال گيري مستقيم زماني,تابع وزني,ديناميك سازه غيرخطي بازدید کننده محترم محتوای فایل روش انتگرال گیری مستقیم زمانی برای مسائل غیرخطی سازه ها برای شما در دسترس است دانلود فایل روش انتگرالگيري مستقيم زماني براي مسائل غيرخطي سازه ها…

 • قیامت

  قیامت بازدید کننده محترم محتوای فایل قیامت برای شما در دسترس است دانلود فایل بررسی اوصاف و فلسفه قیامت در قرآن کریم رستاخیز و قیامت از اصول دین شرایع وحیانی و الهی است. بی گمان محوری ترین اصول آموزه های…

 • نقشه اتوکد شهر بانه با جزئیات کامل با فرمت DWG

  DWG,اتوکد,بانه,جزئیات,شهر,فرمت,کامل,نقشه بازدید کننده محترم محتوای فایل نقشه اتوکد شهر بانه با جزئیات کامل با فرمت DWG برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود نقشه اتوکد طرح تفصیلی کلیه مناطق شهر بانه با جزئیات کامل با فرمت dwg    پرداخت و دانلود…

 • پروژه کارشناسی بررسي مقايسه اي خصيصه سلطه گري و سلطه پذيري در زنان شاغل و غير شاغل

  بررسي مقايسه اي خصيصه سلطه گري و سلطه پذيري در زنان شاغل و غير شاغل,پروژه کارشناسی بررسي مقايسه اي خصيصه سلطه گري و سلطه پذيري در زنان شاغل و غير شاغل,خصي,دانلود پروژه کارشناسی بررسي مقايسه اي خصيصه سلطه گري و…

 • نقش گروه های ذینفع در فرایند خط مشی گذاری

  خرید پایان نامه مدیریت,دانلود پایان نامه ارشد مدیریت,دانلود پایان نامه رایگان مدیریت,فرایند خط مشی گذاری,گروه های ذینفع,نقش گروه های ذینفع,نقش گروه های ذینفع در فرایند خط مشی گذاری بازدید کننده محترم محتوای فایل نقش گروه های ذینفع در فرایند خط…

 • پاورپوینت اشکال هندسی

  پاوروینت اشکال هندسی ریاضی فرمول توضیحات بازدید کننده محترم محتوای فایل پاورپوینت اشکال هندسی برای شما در دسترس است دانلود فایل پاورپوینت اشکال هندسی درس ریاضی به همراه پاره ای توضیحات و فرمول ها   پرداخت و دانلود برچسب ها:…

 • بهينه يابي زهكش مايل و افقي در سدهاي خاكي همگن

  بهينه يابي,زهكش افقي,زهكش مايل,سد خاكي همگن,شبكه عصبي بازدید کننده محترم محتوای فایل بهينه يابي زهكش مايل و افقي در سدهاي خاكي همگن برای شما در دسترس است دانلود فایل بهينه‌يابي زهكش مايل و افقي در سدهاي خاكي همگن  Fulltext  نويسند‌گان:…

 • كنترل ارتعاش سكوي دريايي تحت بار خستگي و زلزله

  تحت بار خستگي و زلزله,سكوي دريايي,كنترل ارتعاش,كنترل ارتعاش سكوي دريايي تحت بار خستگي و زلزله بازدید کننده محترم محتوای فایل كنترل ارتعاش سكوي دريايي تحت بار خستگي و زلزله برای شما در دسترس است دانلود فایل كنترل ارتعاش سكوي دريايي…

 • بررسی تاثیر فاصله ي مرکز سطح بازشو از مرکز جرم ساختمان و میزان بازشو بر انعطاف پذیري دیافراگم کف

  آناليز ديناميكي,بازشو,بهينه يابي,ديافراگم انعطاف پذير,صلبيت بازدید کننده محترم محتوای فایل بررسی تاثیر فاصله ي مرکز سطح بازشو از مرکز جرم ساختمان و میزان بازشو بر انعطاف پذیري دیافراگم کف برای شما در دسترس است دانلود فایل بررسي تاثير فاصله ي…

 • بررسي ظرفيت باربري پي هاي دايره اي در ماسه

  Plaxis 3D Foundation,دايره اي,ظرفيت باربري,ماسه بازدید کننده محترم محتوای فایل بررسي ظرفيت باربري پي هاي دايره اي در ماسه برای شما در دسترس است دانلود فایل بررسي ظرفيت باربري پي هاي دايره اي در ماسه  Fulltext  نويسند‌گان: [ سيدحميد هاشمي…

 • دانلود پروپوزال ارشد حسابداری - پيش بيني بازده سهام از طریق رشد فروش و شاخص بحران مالي

  پروپوزال ارشد حسابداری,پروپوزال ارشد حسابداری پيش بيني بازده سهام از طریق رشد فروش و شاخص بحران مالي,پيش بيني بازده سهام از طریق رشد فروش و شاخص بحران مالي,دانلود پروپوزال ارشد حسابداری پيش بيني بازده سهام از طریق رشد فروش و…

 • تشخیص بن بست در سیستم توضیع شده

  dead,آنالیز,استنکویچ,الگوریتم,براچا,بن بست,بهبود یافته,پایان نامه,پروژه,تبادل پیام,تحقیق,تحمل پذیر,تشخیص,تشخیض,تعقیب یال,توگ,چودهاری,حذف بن بست,رامامورثی,مانتر,مدل,مریت,مسیر,معرفی سیستمهای نماینده موبایل(نسل آ,مقاله,منساس بازدید کننده محترم محتوای فایل تشخیص بن بست در سیستم توضیع شده برای شما در دسترس است دانلود فایل   پرداخت و دانلود برچسب ها: بن بست…

 • تحقیق بتن‌هاي توانمند و ويژه

  بتن‌هاي,تحقیق,توانمند,ويژه بازدید کننده محترم محتوای فایل تحقیق بتن‌هاي توانمند و ويژه برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود تحقیق بتن‌هاي توانمند و ويژه ۱۳ ص فرمت word  فهرست مطالببتن‌هاي توانمند و ويژه 1چکيده 1مقدمه 2بتن با مقاومت زياد 4طرح اختلاط…

 • همه چیز در مورد روابط زناشویی

  پورنو,پیشگیری از حاملگی,خود ارضایی,روابط جنسی,روابط زناشویی,کاندوم,لذت,لذت جنسی,مرد بازدید کننده محترم محتوای فایل همه چیز در مورد روابط زناشویی برای شما در دسترس است دانلود فایل   پرداخت و دانلود برچسب ها: روابط جنسی مرد روابط زناشویی لذت کاندوم خود ارضایی…

 • مقایسه بین گرید و کلود grid vs cloud

  cloud,cloud computing,comparison,grid,Grid Computing,ابر,بررسی,رایانش ابری,رایانش توری,رایانش مشبک,گرید,محاسبات ابری,محسابات مشبک,مقایسه بازدید کننده محترم محتوای فایل مقایسه بین گرید و کلود grid vs cloud برای شما در دسترس است دانلود فایل ...........................................................................................................................................3تعریف محاسبات ابری..................................................................................................................4معماری و مدل های سرویس .......................................................................................................5انواع ابر ........................................................................................................................................6نگرانی های امنیتی…

 • پروپوزال ارشد رشته مدیریت ارتباط رضایت مشتریان بانک و بانکداری الکترونیک

  ارتباط رضایت مشتریان بانک و بانکداری الکترونیک,بانکداری الکترونیک,پروپوزال ارشد رشته مدیریت ارتباط رضایت شغلی با توسعه منابع انسانی,دانلود پروپوزال ارشد رشته مدیریت ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان,رضایت مشتریان بانک بازدید کننده محترم محتوای فایل پروپوزال ارشد رشته مدیریت ارتباط…

 • پاورپوینت درس دهم فارسی هفتم

  پاورپوینت,درس,دهم,فارسی,هفتم بازدید کننده محترم محتوای فایل پاورپوینت درس دهم فارسی هفتم برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود پاورپوینت درس دهم فارسی هفتم- 23 اسلاید قابل ویرایش فرمت pptعنوان درس دهم :کلاس ادبیات/مرواریدی در صدف/زندگی حسابی/فرزند انقلاب/گِل و گُلشامل:معنی لغات مهملغات…

 • دانلود تحقیق پديده شهرنشيني و مديريت آن

  پديده شهرنشيني و مديريت آن,تحقیق پديده شهرنشيني و مديريت آن,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق پديده شهرنشيني و مديريت آن,شهرنشيني بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود تحقیق پديده شهرنشيني و مديريت آن برای شما در دسترس است دانلود فایل  باتوجه به فرآیند شهر…

 • طرح لایه باز کارت ویزیت فروشگاه فرش و موکت

  دانلود طرح رایگان کارت ویزیت,طرح کارت ویزیت,طرح لایه باز رایگان کارت ویزیت,طرح لایه باز فروشگاه فرش و موکت,طرح لایه باز کارت وی,طرح لایه باز کارت ویزیت,طرح لایه باز کارت ویزیت فروشگاه فرش و موکت,طرح لایه باز گالری فرش و موکت,کارت…

 • دانلود پروپوزال آماده ارشد رشته حقوق - قاچاق و تأثیر آن بر مقررات امور گمرکی و بازرگانی

  پروپوزال آماده ارشد رشته حقوق,دانلود پروپوزال آماده ارشد رشته حقوق,قاچاق,قاچاق و تأثیر آن بر مقررات امور گمرکی و بازرگانی,مقررات امور گمرکی و بازرگانی بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود پروپوزال آماده ارشد رشته حقوق - قاچاق و تأثیر آن بر…