دانلود تحقیق مضاربه در فقه اسلام

دانلود تحقیق آماده,دانلود تحقیق آماده با عنوان مضاربه,دانلود تحقیق جهت ارائه,دانلود رایگان تحقیق,فقه اسلام,مضاربه,مضاربه در فقه اسلام
بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود تحقیق مضاربه در فقه اسلام برای شما در دسترس است

دانلود فایل

مضاربه در فقه اسلام

با فرمت قابل
ویرایش word

تعداد
صفحات: 74   صفحه

تکه های از متن به عنوان نمونه :

 

مقدمه

در فرهنگ اصطلاحات
فقه اسلامي[1] آمده است:

«مضاربه مشتق است از «ضرب در ارض» يعني راه رفتن و سفر كردن در زمين بدين
لحاظ كه در مضاربه شخص عامل به منظور تجارت و تحصيل ربح به مسافرت مبادرت مي نمايد
و چون سفر به سرمايه مالك و اقدام عامل انجام مي گيرد يعني هر يك از آنها در اين
عمل مدخليت و تأثير دارند بدين جهت معني مقاعله (مضاربه) تحقق دارد. از مضاربه به
«قراض»  نيز تعبير شده است و لفظ قراض
مأخوذ است. از قرض يعني قطع و جدا نمودن بدين لحاظ كه گوئي صاحب مال قطعه اي از
مال خويش را جدا مي كند و به عامل مي دهد و يا قطعه اي از ربع را جدا ساخته و
درمقابل عمل به وي ميدهد. بدين ترتيب مضاربه يا قراض اين است كه شخص مالي را به
ديگري دهد تا با آن تجارت نمايد و در مقابل حصه اي از ربع مانند نصف يا ثلث مثلاً
از آن وي باشد و به عبارت ديگر مضاربه عقدي است شرعي كه غرض از آن تجارت انسان به
مال غير ديگري است و ربع مشترك  مي باشد،
مالك يا صاحب مال را مقارض (مضارب) مي گويند و عامل را مقار‏‎‎ض و نيز مضارب مي
نامند.»

طبق قانون مدني:

  «مضاربه عقدي است كه به موجب آن
احد از متعاملين سرمايه مي دهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود
آن شريك باشد. صاحب سرمايه مالك و عامل مضارب ناميده مي شود. سرمايه مضارب بايد
وجه نقد باشد.»

   در آئين نامه قانون عمليات بانكي
بدون ربا و همچنين دستورالعمل اجرائي مضاربه تعريضي به شرح زير از مضاربه ارائه
شده است:

  «مضاربه، قراردادي است كه به موجب
آن يكي از طرفين (مالك) عهده دار تأمين سرمايه (نقدي) مي گردد و يا قيد اينكه طرف
ديگر (عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله شريك باشند.»

 

ويژگي هاي مضاربه

    عقد مضاربه داراي خصوصيات ذيل است:

1-  مضاربه از جمله عقود جايز است و از
اين رو هر يك از طرفين اختيار فسخ قرارداد را دارند مگر اينكه در قرارداد شرط
ديگري تعيين شده باشد. در معاملات بانكي معمول است متن قراردادهاي مضاربه را به
ترتيبي تنظيم نمايند كه عامل با امضاي قرارداد شرط ترك فسخ قرار داد را تا زمان
تسويه كامل آن از جانب خود بپذيرد.

2-  مضاربه از جمله از جمله تسهيلات كوتاه
مدت حداكثر يكساله [2] است
كه بانك بر اساس آن ميتواند منحصراً جهت گسترش امور بازگاني به عنوان مالك سرمايه
نقدي لازم براي انجام يك معامله تجاري را در اختيار متقاضي به عنوان عامل اعم از
اينكه شخص حقيقي يا حقوقي باشد، قرار مي دهد تا سود حاصله را نسبت از پيش توافق
شده با يكديگر تقسيم نمايند.

3-  در مضاربه، نقش مالك و عامل كاملاً از
يكديگر جداست و دراين رابط تأكيد و تصريح بر اين است كه مالك فقط سرمايه را تأمين
نموده و به هيچ عنوان وظايف عامل را بر عهده نگيرد. به عبارت ديگر امكان عامليت براي
بانكها در قرار دادهاي مضاربه وجود ندارد. در مقابل عامل نيز تنها وظيفه عامليت را
بر عهده دارد و حتي اگر در جريان عقد مضاربه، خود هزينه هايي را تقبل نمايد موجبي
براي تأمين نقش مالك نخواهد بود.

4-  سرمايه و به اصطلاح فقهي «رأس المال»
مضاربه حتماً بايد نقدي و عين باشد و يكجا تأمين شود. بدين ترتيب مضاربه به منفعت
يا دين صحيح نمي باشد.

5-  به جز هزينه هاي تعيين شده طبق
قرارداد، تأمين هر گونه وجهي از سرمايه مضاربه بابت ساير هزينه ها امكان پذير
نبوده و اينگونه هزينه ها با مصالحه طرفين به عهده  عامل مي باشد.

6-  مسئوليت عامل در حفط سرمايه مضاربه،
همان مسئوليتي است كه قانوناً بر عهده امين است جز در صورت تفريط و تعدي.

بدين ترتيب عامل ضامن سرمايه و يا مسئول خسارات حاصله از تجارت نخواهد بود.
مگر اينكه بطور لزوم در قرارداد شرط شده باشد كه عامل از مال خود به مقدار خسارت
يا زيان به طور رايگان به مالك تمليك كند.

 

ضوابط اجرائي:

  معاملات مضاربه فقط در مواردي كه
خريد و فروش كالا مستلزم هيچگونه تغييرات ظاهري و ماهوي نباشد قابل انجام مي باشد.

مضاربه براي خريد و فروش كالا درداخل كشور «مضاربه بازرگاني داخلي» و جهت
ورود كالا از خارج به منظور فروش در  كشور
«مضاربه وارداتي» و جهت صدور كالا به خارج از كشور «مضاربه صادراتي» ناميده مي
شود.

اعطاي تسهيلات مضاربه براي خريد و فروش كلي و يا جزئي كالا بايد از راستاي
سياست هاي بازرگاني دولت صورت گرفته و در اين ارتباط مدنظر باشد كه:

اولاً-انجام مضاربه وارداتي با بخش خصوصي مجاز نمي باشد.

ثانياً- تعاوني هاي قانوني توزيع و مصرف در استفاده از تسهيلات  مضاربه از اولويت برخورداند.

اجزا و عوامل يك معامله مضاربه و ضوابطي كه در هر مورد مي بايد مورد توجه
قرار گيرند عبارتند از:

الف- كالا

   نوع مشخصات مقدار، قيمت و شرايط
خريد و ترتيب تحويل كالاي مورد مضاربه مي بايد 
معين و معلوم باشد و محرز گرد كه كالا از بازار فروش خوبي برخوردار است، به
ترتيبي كه حداكثر ظرف مدت مضاربه به حيطه فروش درآيد. در اين قبيل معاملات بايد
دقت شود كه موجبات احتكار كالا فراهم نشود.

  اعطاي تسهيلات مضاربه براي خريد و
فروش كالاهاي اساسي و ضروري در اولويت قرار دارد.

   بيمه كالاي مورد مضاربه الزامي
نبوده لكن بانك مي تواند  عند الزوم بيمه
را يكي از شرايط اعطاي تسهيلات قرار دهد.

ب- سرمايه

  منظور از سرمايه مضاربه و به
عبارتي «»رأس المال» وجوهي است كه بابت هزينه هاي معامله تخصيص داده شده است.
هزينه هاي لازم براي داد و ستد كلاي موضوع مضاربه بايد قبل از عقد قرار داد برآورد
و معين شوند. هزينه هاي قابل قبول در يك قرارداد مضاربه مي تواند شامل يك و يا
تعدادي از اقلام ذيل باشد:

1-  
قيمت خريد كالا.

2-  
هزينه هاي بسته بندي.

3-  
هزينه هاي حمل و نقل.

4-  
هزينه هاي بيمه و حق ثبت سفارش.

5-  
هزينه هاي انبار داري.

6-  
هزينه هاي بانكي.

7-  
حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني.

هزينه حق توقف و انتظار نوبت كشتي (دموراژ) نيز در مضاربه وارداتي قابل
تأمين از محل سرمايه مضاربه مي باشد.

پرداخت هر گونه وجهي از سرمايه مضاربه بابت هزينه هاي بارگيري، تخليه،
پاساوان، اجاره كانتينر، جريمه انبارداري، هزينه هاي متفرقه ترخيص يا نگهداري
كالا، جرائم گمركي، هزينه هاي اداري، دستمزد، حقوق و هر نوع هزينه احتمالي ديگر
ممكن نبوده و تأمين اين دسته از هزينه ها و همچنين هزينه هائي كه در سرمايه مضاربه
منظور نشده باشند با مصالحه طرفين به عهده عامل خواهد بود و بر همين اساس در قرار
داد مضاربه ضمن عقد صلح ، عامل تقبل مي نمايد كه كليه هزينه هاي غير قابل تأمين از
محل سرمايه مضاربه و هزينه هاي احتمالي ديگر را از اموال خود تأديه و در مقابل
دريافت حق الصلح به بانك صلح نمايند.

   بعد از تعيين و برآورد هزينه ها
سرمايه، مضاربه مي بايد به طور يكجا تأمين و براي انجام معامله كنارگذاشته شود.
بانك مي تواند موافقت كند عامل از سرمايه مضاربه به طور مكرر استفاده نمايد و در
اين صورت تعداد دفعات استفاده از سرمايه بايد مشخص و در قرارداد ذكر شود.

   سرمايه مضاربه با در نظر گرفتن
شرايط معامله به طور يكجا و يا بسته به مورد نياز به تدريج قابل برداشت مي باشد.

ج- مدت

   مدت هر قرار داد مضاربه بايد
برابر زماني باشد كه عامل از تاريخ عقد قرار داد تا تسويه حساب لازم دارد و در اين
رابطه بايد وضعيت بازار كالاي مورد معامله امكانات و توان عامل شرايط تحويل و حمل
كالا مدنظر قرار گرفته و مدت قرارداد به ترتيبي تعيين گردد كه ظرف آن معامله مورد
نظر قابل انجام و قرارداد منعقده قابليت تسويه داشته باشد.

     مبناي شروع مدت مضاربه، تاريخ
انعقاد قرارداد بوده و در مضاربه هاي وارداتي بر اساس اعتبارات و با بروات ديداري
و يا مدت دار مي بايد حداكثر تا تاريخ گشايش اعتبار قرار داد مضاربه منعقد گردد و
توجه شود كه تاريخ برداشت وجه اسناد از حساب بانك توسط كارگزار نمي تواند مبناي
مدت مضاربه قرار گيرد.

مدت * نرخ * ميزان تسهيلات

 
 
=حداقل سود مورد
انتظار بانكي

(روز) 360 * 100
(ماه)   12

 

 

 

د- بازدهي

   اعطاي تسهيلات مضاربه در صورتي
مجاز است كه پيش بيني نتيجه معامله سودآور باشد و از اين رو در هنگام عقد قرارداد
بايد ميزان يا نرخ سود مجاز يا قيمت فروش تعيين شده توسط مراجع ذيربط معين شود و
كسر مجموع هزينه هاي مورد قبول مضاربه از مبلغ كل فروش مبين بازدهي كافي باشد.

   در عقد مضاربه سهم سود هر يك از
طرفين مي بايد به نحو شارع و به صورت نسبت يا درصدي از كل سود معامله تعيين و
توافق گردد. بنابراين به هيچ وجه نمي توان مبلغ معيني از سود يا درصد معيني  از سرمابه مضاربه را به عنوان سهم سود طرفين
قرار داد.

   از آنجا كه نرخ سود تسهيلات
مضاربه در تعرفه عمومي معاملات به صورت «حداقل» منعكس گرديده است. بنابراين تقسيم
منافع بين بانك و مشتري به ترتيبي توافق مي شود كه حداقل سود مورد انتظار براي
بانك حاصل مي شود.  بانك مي تواند با در
نظر گرفتن عواملي بعضاُ به اين

حداقل اكتفا نموده و در مواردي درصد سهم سود خود را افزايش دهد….

 
پرداخت و دانلود

برچسب ها:
مضاربه در فقه اسلام مضاربه فقه اسلام دانلود رایگان تحقیق دانلود تحقیق آماده دانلود تحقیق جهت ارائه دانلود تحقیق آماده با عنوان مضاربه

 • پرسشنامه سنجش رضایت شغلی بری فیلد و روث

  پرسشنامه,پرسشنامه سنجش رضایت شغلی بری فیلد و روث,دانلود پرسشنامه سنجش رضایت شغلی بری فیلد و روث,سنجش رضایت شغلی بری فیلد و روث بازدید کننده محترم محتوای فایل پرسشنامه سنجش رضایت شغلی بری فیلد و روث برای شما در دسترس است…

 • دانلود تحقیق کمک پایان نامه کلیات انيميشن

  انيميشن,پایان,تحقیق,دانلود,کلیات,کمک,نامه بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود تحقیق کمک پایان نامه کلیات انيميشن برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود تحقیق کمک پایان نامه با موضوع کلیات انيميشن که شامل 60 صفحه میباشد:نوع فایل : Wordفهرست محتواتاريخچه انيميشن موضوع انیمیشن از دیرباز مطرح بوده است. فکر…

 • تحقیق رشته کامپیوتر - کاربرد SQLite در زبان های برنامه نویسی

  تحقیق,تحقیق رشته کامپیوتر,در زبان های برنامه نویسی,رشته,کاربرد SQLite,کاربرد SQLite در زبان های برنامه نویسی,کامپیوتر بازدید کننده محترم محتوای فایل تحقیق رشته کامپیوتر - کاربرد SQLite در زبان های برنامه نویسی برای شما در دسترس است دانلود فایل فهرست : پیشگفتار…

 • دانلود گزارشکار شركت هپكو اراك

  اراك,دانلود,شركت,گزارشکار,هپكو بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود گزارشکار شركت هپكو اراك برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی شركت هپكو اراكنوع فایل : Word تعداد صفحات : 52پیشگفتارشركت هپكو به عنوان يكي از مهمترين و معتبرترين شركتها در زمينه ساخت ماشين آلات راهسازي…

 • مشاهده ی کارهای انجام شده توسط گوشی دیگران

  استیکررای,اموزش انتی هک,اموزش جاسوسی اندروید,اموزش هک,انتی ویروس,برنامه برنامه ساز,برنامه جاسوسی,برنامه ساز,برنامه کیلاگر,جاسوسی اندروید,جاسوسی موبایل,دانلودرایگان هکر,روت اندروید,مبدل اندروید,هک اندروید,هک موبایل,وایبر بازدید کننده محترم محتوای فایل مشاهده ی کارهای انجام شده توسط گوشی دیگران برای شما در دسترس است دانلود فایل با…

 • تحقیق رشته ادبیات با موضوع اسطوره

  تحقیق ادبیات با فرمت ورد,دانلود تحقیق اسطوره,دانلود تحقیق با موضوع اسطوره,دانلود تحقیق رشته ادبیات بازدید کننده محترم محتوای فایل تحقیق رشته ادبیات با موضوع اسطوره برای شما در دسترس است دانلود فایل «مقدمه»    در قرن حاضر که قرن پیشرفت…

 • بررسي رفتار كمانش اعوجاجي غيرالاستيك در تيرهاي با مقطع متغير

  تير با مقطع متغير,غيرالاستيك,فاكتور گراديان لنگر,كمانش اعوجواجي,نقص هندسي اوليه بازدید کننده محترم محتوای فایل بررسي رفتار كمانش اعوجاجي غيرالاستيك در تيرهاي با مقطع متغير برای شما در دسترس است دانلود فایل بررسي رفتار كمانش اعوجاجي غيرالاستيك در تيرهاي با مقطع…

 • تحقیق لیکا

  تحقیق,لیکا بازدید کننده محترم محتوای فایل تحقیق لیکا برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود تحقیق لیکا ۱۵ ص فرمت WORD  فهرست مطالبمقدمه 1مهمترین ویژگی های لیکا 1ویژگی های بتن لیکا 2ليکا در راه سازي 3کاربرد رس منبسط شده درراه…

 • دانلود تحقیق کمک پایان نامه تولید دندانه های چرخدنده به روش صفحه تراشی shaper

  shaper,پایان,تحقیق,تراشی,تولید,چرخدنده,دانلود,دندانه,روش,صفحه,کمک,نامه,های بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود تحقیق کمک پایان نامه تولید دندانه های چرخدنده به روش صفحه تراشی shaper برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود تحقیق کمک پایان نامه تولید دندانه های چرخدنده به روش صفحه تراشی shaperنوع فایل : Word تعداد…

 • فصل سوم تحلیل با نرم افزار ایویوز

  آموزش عالی,توسعه استراتژیک,دانشگاه تهران,فصل چهارم,نرم افزار ایویوز بازدید کننده محترم محتوای فایل فصل سوم تحلیل با نرم افزار ایویوز برای شما در دسترس است دانلود فایل بررسی و ارزیابی توسعه استراتژیک دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی - مورد مطالعه دانشگاه…

 • پاورپوینت بررسی استادیوم آلیانس آرنا مونیخ

  آرنا,آلیانس,استادیوم,بررسی,پاورپوینت,مونیخ بازدید کننده محترم محتوای فایل پاورپوینت بررسی استادیوم آلیانس آرنا مونیخ برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود پاورپوینت بررسی استادیوم آلیانس آرنا مونیخ 13 اسلاید قابل ویرایش    پرداخت و دانلود برچسب ها: پاورپوینت بررسی استادیوم آلیانس…

 • پرسشنامه‌ تعارض والد – فرزند

  پرسشنامه‌ تعارض والد و فرزند,تعارض والد و فرزند,دانلود پرسشنامه‌ تعارض والد و فرزند بازدید کننده محترم محتوای فایل پرسشنامه‌ تعارض والد – فرزند برای شما در دسترس است دانلود فایل   پرداخت و دانلود برچسب ها: دانلود پرسشنامه‌ تعارض والد…

 • بررسی گذرگاه های قفقاز در دوره ی باستان و دلایل اهمیت یافتن گذرگاه لازیکا در واپسین رقابت های ایرانی

  اهمیت,ایرانی,باستان,بررسی,دلایل,دوره,رقابت,قفقاز,گذرگاه,لازیکا,های,واپسین,یافتن بازدید کننده محترم محتوای فایل بررسی گذرگاه های قفقاز در دوره ی باستان و دلایل اهمیت یافتن گذرگاه لازیکا در واپسین رقابت های ایرانی برای شما در دسترس است دانلود فایل   پرداخت و دانلود برچسب ها: بررسی گذرگاه…

 • دایورت و انتقال اس ام اس از یک خط به خط دیگر

  انتقال اس ام اس,انتقال پیام,انتی ویروس,برنامه ساز,تغییر پکیج,جدیدترین برنامه اندروید,خط به خط دیگر,دانلود برنامه به روز,دانلود رایگان برنامه اندروید,دایورت اس ام اس,دایورت اندروید,دایورت پیام اندروید,سایفون,مجوز ترجمه,نرم افزار دایورت بازدید کننده محترم محتوای فایل دایورت و انتقال اس ام اس از…

 • طراحي فيلتر ديجيتال آزمونهاي ديناميكي در تونل باد و بهينه سازي آن بر اساس آلگوريتم ژنتيك

  آزمون ديناميكي,آلگوريتم ژنتيك,تونل باد,سيستم اخذ اطلاعات,فيلتر ديجيتال بازدید کننده محترم محتوای فایل طراحي فيلتر ديجيتال آزمونهاي ديناميكي در تونل باد و بهينه سازي آن بر اساس آلگوريتم ژنتيك برای شما در دسترس است دانلود فایل طراحي فيلتر ديجيتال آزمونهاي ديناميكي…

 • مقايسه تأثيرروش تدريس مبتني بر تفكر فعال (روش مشاركتي) و روش تدريس سنتي

  تأثيرروش,تدريس,تفكر,روش,سنتي,فعال,مبتني,مشاركتي,مقايسه بازدید کننده محترم محتوای فایل مقايسه تأثيرروش تدريس مبتني بر تفكر فعال (روش مشاركتي) و روش تدريس سنتي برای شما در دسترس است دانلود فایل مطالعات اجتماعي دانش آموزان پسر نواحي پنجگانه تبريز انجام شد. روش اين پژوهش از…

 • طرح های پیشنهادی موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر

  طرح های تحقیقاتی آبیاری,طرح های تحقیقاتی زراعت,طرح های تحقیقاتی گیاهپزشکی,طرح های تحقیقاتی مکانیزاسیون,طرح های تحقیقاتی نیشکر,عنوان پروپوزال کشاورزی بازدید کننده محترم محتوای فایل طرح های پیشنهادی موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر برای شما در دسترس است دانلود فایل طرح…

 • دانلود پروژه رشته کامپیوتر - امنيت شبكه و وب، رمزگذاري و رمزگشايي

  الگوريتم هاي رمز نگاري پشتيباني,امنيت اس اس ال SSL,امنيت شبكه و وب Secure socket layer SSL,رمزگذاري و رمزگشايي,شکستن کليدهاي رمزنگاري,مزاياي بخش بندي پروتکل SSL به دو زير پروتکل,ملزومات يک ارتباط مبتني بر پروتکل امنيتي SSL,نمايش قفل امنيت SSL بازدید کننده…

 • دانلود پرسشنامه عزت نفس سازماني

  پرسشنامه,پرسشنامه عزت نفس سازماني,دانلود پرسشنامه عزت نفس سازماني,عزت نفس سازماني بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود پرسشنامه عزت نفس سازماني برای شما در دسترس است دانلود فایل   شیوه نمره گذاری: دارد روایی: دارد پایایی: دارد   پرداخت و دانلود…

 • دانلود مقاله حقوق - محكوميت تبعي در قانون مجازات اسلامي و قوانين ديگر

  دانلود مقاله آماده رشته حقوق,دانلود مقاله رایگان رشته حقوق,دانلود مقاله رشته حقوق,قانون مجازات اسلامي,قوانين ديگر,محكوميت تبعي,مقاله رایگان ارشد حقوق بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود مقاله حقوق - محكوميت تبعي در قانون مجازات اسلامي و قوانين ديگر برای شما در…

 • دانلود پرورپوزال ارشد اقتصاد کشاورزی اولویت بندی اقتصادی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

  اولویت بندی اقتصادی سرمایه گذاری در بخش کشاورز,پرورپوزال ارشد اقتصاد کشاورزی اولویت بندی اقتصادی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی,دانلود پرورپوزال ارشد اقتصاد کشاورزی ا بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود پرورپوزال ارشد اقتصاد کشاورزی اولویت بندی اقتصادی سرمایه گذاری در…

 • پاورپوینت برق کوره حاوی 26 اسلاید قابل ویرایش

  برق کوره,پاورپوینت برق کوره,پاورپوینت در مورد برق کوره,پاورپوینت کوره,پروژه برق کوره,تحقیق برق کوره,تحقیق در مورد برق کوره,دانلود پاورپوینت برق کوره,مقاله برق کوره,مقاله در مورد برق کوره بازدید کننده محترم محتوای فایل پاورپوینت برق کوره حاوی 26 اسلاید قابل ویرایش برای…

 • دانلود پکیج شماره 6 راه اندازی سایت دانلود به ازای پرداخت،راه اندازی سایت فروش فایل بهمراه آموزش نصب

  اسکریپت فروشگاه فروش انواع فایل,دانلود اسکریپت سایت فروش فایل,راه اندازی فروشگاه فایل,سایت دانلود به ازای پرداخت,سایت فروش فایل و مقاله های علمی,طراحی سایت فروش فایل,فروشگاه فروش فایل اختصاصی بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود پکیج شماره 6 راه اندازی سایت…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری هوش هيجاني و اعتماد سازمانی

  اعتماد سازمانی,پیشینه تحقیق و مبانی نظری هوش هيجاني و اعتماد سازمانی,دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری هوش هيجاني و فرهنگ سازماني يادگيرنده,مبانی نظری هوش هيجاني و اعتماد سازمانی,هوش هيجاني بازدید کننده محترم محتوای فایل پیشینه تحقیق و مبانی نظری هوش…

 • چگونگی مفهوم معماری ها

  آشپزی,برنامه انتزاعی,پایان نامه,تحقیق,تفکر معماری,جزوه,چارلز مور,چگونگی مفهوم معماری ها,زبان انسان,سکوت و نور,لویی کان,معماری,معماری شعر,معماریهای مفهوی,مفهوم معماری ها,مقاله بازدید کننده محترم محتوای فایل چگونگی مفهوم معماری ها برای شما در دسترس است دانلود فایل چگونگی مفهوم معماری ها   معماریهای مفهوی چگونه…

 • بررسي پيشروي خسارت و تقويت با CFRP در تيرهاي بتن مسلح در فضاي كرنش هاي مودال

  COMAC,آزمايش ارتعاشي,تقويت,تير بتني,خسارت,شكل مود,كرنش مودال بازدید کننده محترم محتوای فایل بررسي پيشروي خسارت و تقويت با CFRP در تيرهاي بتن مسلح در فضاي كرنش هاي مودال برای شما در دسترس است دانلود فایل بررسي پيشروي خسارت و تقويت با CFRP…

 • پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان

  انقلاب صنعتی,پاورپوینت,پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان,پايان نامه,پرو,تحقيق,تحول صنعتی,تحول فکری,تنظیم روابط کارگر,تولیدات صنعتی,جزوه,روابط کار در سازمان,کار در سازمان,کارفرما و یا روابط کــارکنان,مقاله,نظام روابط کار در سازمان بازدید کننده محترم محتوای فایل پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان برای شما در…

 • تحقیق اصول طراحی اقلیمی در استان مازندران

  استان,اصول,اقلیمی,تحقیق,طراحی,مازندران بازدید کننده محترم محتوای فایل تحقیق اصول طراحی اقلیمی در استان مازندران برای شما در دسترس است دانلود فایل  دانلود تحقیق اصول طراحی اقلیمی در  استان مازندران ۵۰ ص فرمت word فهرست مطالبمقدمه : 3سيمای اقليمی: 4الف – مشخصات اقليمی…

 • طراحي بهينه وزن عرشه پلهاي بتني پيش تنيده قوطي شكل با استفاده از الگوريتم ژنتيك

  الگوريتم ژنتيك,بهينه‌ سازي,پل پيش تنيده,پل قوطي شكل بازدید کننده محترم محتوای فایل طراحي بهينه وزن عرشه پلهاي بتني پيش تنيده قوطي شكل با استفاده از الگوريتم ژنتيك برای شما در دسترس است دانلود فایل طراحي بهينه وزن عرشه پلهاي بتني…

 • دانلود مقاله تحقیقی جایگاه مهد کودک در سبک زندگی اسلامی

  اسلامی,تحقیقی,جایگاه,دانلود,زندگی,سبک,کودک,مقاله,مهد بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود مقاله تحقیقی جایگاه مهد کودک در سبک زندگی اسلامی برای شما در دسترس است دانلود فایل اصل وجود مهدکودک ها در ایران فقط به عنوان یک ضرورت قابل پذیرش است. یعنی فقط می…

 • تحقیق معماری یونان باستان

  باستان,تحقیق,معماری,یونان بازدید کننده محترم محتوای فایل تحقیق معماری یونان باستان برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود تحقیق معماری یونان باستان ۶۷ ص فرمت WORD  فهرست مطالب:مقدمه 1معماری عمومی یونان 2درون‌خانه 3دورج‌ستونی 4رخ‌بام 4ستون زن‌پیکر 5پیشینه 6ستون پهلوان‌پیکر 6سنتوری (معماری)…

 • تحقیق معماری شهر تاریخی بیشاپور در دوران ساسانی

  بیشاپور,تاریخی,تحقیق,دوران,ساسانی,شهر,معماری بازدید کننده محترم محتوای فایل تحقیق معماری شهر تاریخی بیشاپور در دوران ساسانی برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود پروژه درس آشنایی با معماری جهان :  معماری شهر تاریخی بیشاپور در دوران ساسانی 61 ص فرمت WORD  فهرست…

 • حالت خطرناک در ابعاد آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

  آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ,اقدامات تأمینی و تربیتی,پایان نامه,حالت خطرناک بازدید کننده محترم محتوای فایل حالت خطرناک در ابعاد آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای شما در دسترس است دانلود فایل بررسی موضوع جرم شناسانه حالت خطرناک و توضیح دقیق و کاربردی آن…

 • دانلود گزارش کار چگونگی تهیه کامیونهای مازیران

  تهیه,چگونگی,دانلود,کار,کامیونهای,گزارش,مازیران بازدید کننده محترم محتوای فایل دانلود گزارش کار چگونگی تهیه کامیونهای مازیران برای شما در دسترس است دانلود فایل دانلود گزارش کار با موضوع چگونگی تهیه کامیونهای مازیراندانلود گزارش کار كارآموزي رشته مکانیک گرایش ماشین آلات با موضوع چگونگی تهیه کامیونهای مازیران نوع فایل : Word تعداد…

 • دانلود پروپوزال ارشد مدیریت - ارتباط عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان با توجه به رضايت شغلی

  ارتباط عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان با توجه به رضايت,پروپوزال ارشد مدیریت,پروپوزال ارشد مدیریت ارتباط عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان با توجه به رضايت شغلی,دانلود پروپوزال ارشد مدیریت ارتباط عدالت سازمانی و عملکرد کارکنان با توجه به رضايت شغلی بازدید…